ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΕΝΕΓΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ VITRUAL NET-METERING

VIRTUAL NET METERING

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΕΡΓΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Μεταξύ των δραστηριοτήτων που μπορεί να ασκήσει μια Ε.Κοιν. είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ. Η παραγόμενη ενέργεια μπορεί να συμψηφιστεί με την καταναλισκόμενη ενέργεια σε εγκαταστάσεις μελών της Ε.Κοιν.

Εξ ορισμού προκύπτει ότι ο εν λόγω συμψηφισμός είναι εικονικός ενώ ο σταθμός παραγωγής δε συνδέεται ηλεκτρικά με καμία από τις προς συμψηφισμό παροχές κατανάλωσης. Συνεπώς το σχήμα σύνδεσης του σταθμού παραγωγής στο Δίκτυο είναι αυτό του ανεξάρτητου παραγωγού (σύνδεση μέσω νέας παροχής).

Επισημαίνεται ότι κάθε σταθμός παραγωγής της Ε.Κοιν. είναι δυνατόν να εκπροσωπείται από διαφορετικό Προμηθευτή. Συνεπώς για κάθε σταθμό παραγωγής, η Ε.Κοιν. θα συνάπτει Σύμβαση Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού με τον εκάστοτε Προμηθευτή που θα εκπροσωπεί τον σταθμό και τις καταναλώσεις με τις οποίες αντιστοιχίζεται.

ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ 1ο

Μητρώο Μελών

Συμπληρώνοντας την Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπαίνετε στο Μητρώο Υποψηφίων Μελών

ΣΤΑΔΙΟ 2ο

Σύσταση Εν. Κοινότητας

Αναλαμβάνουμε την ίδρυση της Εν. Κοινότητας που θα συμπεριληφθείτε καθώς και την διαδικασία αδειοδότησής της

ΣΤΑΔΙΟ 3ο

Σταθμός Παραγωγής

Αναλαμβάνουμε την εύρεση του Χώρου Εγκατάστασης και Κατασκευή του σταθμού παραγωγής

ΣΤΑΔΙΟ 4ο

Συντήρηση και Παρακολούθηση

Αναλαμβάνουμε την συντήρηση και παρακολούθηση του Σταθμού Παραγωγής καθώς και και την διαχείριση εξόδων του